Musikali'

v/ Line Brink-Jensen
Cand. mag. i musikterapi

Jeg tilbyder musikterapi til forskellige målgrupper både individuelt og i grupper. Jeg tilrettelægger forløbene efter den enkeltes ønsker, ressourcer og behov, og fokuserer overordnet på trivsel, udvikling og livskvalitet.

I øjeblikket arbejder jeg musikterapeutisk med følgende klientgrupper:

  • Babyer i alderen 0-1 år og en forælder: I dette forum laver jeg bl.a. sansestimulerende aktiviteter, sanglege og improvisation på småinstrumenter. Lyd er det første et foster sanser og dette kan anvendes kreativt i form af f.eks. genkendelse af stemninger. Ved repetition af udvalgte sange og sanglege kommunikerer vi med babyerne på et plan der, udover ordenes mening, indeholder gestik samt nonverbale stemninger og tonefald.

  • Vuggestuebørn og børnehavebørn: Her arbejder jeg f.eks. med turtagning og imitation. Jeg anvender sansestimulerende aktiviteter og jo ældre børnene bliver, fokuserer jeg mere og mere på socialkompetencer, lydhørhed og ansvar i gruppen, grov- og finmotorik samt genkendelse af sanglege. Jeg anvender børnesange med fagter og udfordrer børnenes fantasi gennem improvisation.

  • Børn og unge med funktionsnedsættelser; herunder bl.a. autisme, ADHD og hjerneskader: Det er meget individuelt hvad den enkelte profiterer af, men overordnet arbejder jeg med turtagning, imitation og genkendelse på et basalt niveau. Jeg tilpasser improvisation og lege til funktionsniveauet og fokuserer på at styrke nuværende ressourcer og vække nye.

  • Voksne med psykiske sindslidelser; herunder dobbeltdiagnoser og misbrug: Her arbejder jeg med klientens livshistorie på et mere eller mindre direkte plan. Indre stemninger kan være svære at udtrykke i ord, men kan forme sig gennem sang, musik, sangskrivning og lytning.

  • Ældre på plejehjem; herunder bl.a. ældre med demens: Med alderen forringes sprog, hørelse, hukommelse m.m., men den musiske kerne bevares på mærkværdigvis i højere grad, så selvom ordene måske er væk, er melodierne der stadig. Dette betyder, at den ældre kan profitere af at synge med en musikterapeut. En aktivering af den musiske kerne kan påvirke andre centre i hjernen og forbedre egenskaber, såsom tale, kort- og langtidshukommelse.

  • Guided Imagery and Music (GIM) individuelt eller i gruppe: Individuel GIM kan anvendes til personlig udvikling. Der startes der med en forsamtale, hvor klient og terapeut taler om, hvad der kunne være interessant at fokusere på i en drømmerejse. Det kan være, at der findes frem til et tema der lige i øjeblikket er aktuelt for klienten, det er også muligt, at der er mere basis for en fri rejse. Klienten guides via en afspænding ind i en ændret og afslappet bevidsthedstilstand, hvorefter den klassiske musik startes. Den klassiske musik guider klientens kropsfornemmelser og billeddannelser og terapeuten samtaler verbalt med klienten undervejs, og fremstår som et trygt og nærværende bindeled til den virkelige verden. Sessionen afsluttes med en eftersamtale, hvor det desuden er muligt at tegne eller skrive det vigtigste ned fra rejsen.

  • Gruppe GIM minder meget om individuel GIM, deltagerne har også her mulighed for at  finde frem til et fælles tema at udforske i drømmerejsen. Det kan være en intens oplevelse at lytte til musik i en gruppe samt dele visualiseringer og kropsfornemmelser. Gruppen giver desuden mulighed for støtte, forståelse og udfordring fra de andre deltagere. I gruppe GIM er der ingen verbal interaktion med den enkelte deltager, og terapeuten guider ofte kun i begyndelsen af rejsen. Musikprogrammet består endvidere ofte kun af en eller to musikstykker, frem for af fire til otte.